window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-EX2R5S7SHV ');
Menu

Algemene

voorwaarden

Artikel 1. Definities

Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Dirk Doet, zijnde degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aan­vaard. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan Dirk Doet om tegen betaling werkzaamheden te verrichten. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen Dirk Doet ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen. Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/met Dirk Doet tot het verrichten van diensten en het leveren van zaken zijn uitsluitend van toepassing de onderhavige algemene voorwaarden van Dirk Doet, hierna te noemen: “de voorwaarden”.

 

2.2 Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, van welke aard dan ook en al dan niet vervat in door de opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze voorwaarden door Dirk Doet uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

2.3 Vermelding van of verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere (algemene) voorwaarden wordt door Dirk Doet niet aanvaard en doet deze inkoop/aanbestedings of andere (algemene) voorwaarden niet van toepassing zijn op de onderhavige overeenkomst.

 

Artikel 3 Offertes

Elke van Dirk Doet uitgegane offerte is vrijblijvend en heeft een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen, zowel ten aanzien van de in de offerte genoemde prijs, levertijd of anderszins.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door opdrachtge­ver en opdrachtnemer, respectievelijk de dag van de ontvangst van de digitale opdrachtbevestiging door Dirk Doet, respectievelijk de dag waarop Dirk Doet een door opdrachtgever bij haar geplaatste opdracht feitelijk uitvoerde.

 

 

Artikel 5 Wijzigingen

Wijzigingen in de overeenkomst, alsmede in deze algemene voorwaarden, zijn slechts van kracht indien zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen, behoudens het vermelde in artikel 6.

 

Artikel 6 Prijs

6.1 De door Dirk Doet opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele verzend-, trans­port- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

6.2 Indien in de offerte een ‘vaste’ prijs is opgenomen, dan geldt deze als overeengekomen prijs, met inacht­neming van het overige in deze voorwaarden bepaalde. Indien in de offerte geen ‘vaste’ prijs is opgenomen zal het door de opdrachtgever te betalen bedrag worden bepaald door een nacalculatie, gebaseerd op de bij Dirk Doet geldende uurtarieven.

 

6.3 Voor spoedopdrachten welke als zodanig door Dirk Doet aan de opdrachtgever zijn bevestigd, kan Dirk Doet een extra toeslag berekenen.

 

6.4 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer

kostprijsfactoren verhoging ondergaan of een verhoging optreedt van rechten of belastingen of een kostprijsverhogende verandering van de wisselkoers optreedt, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Dirk Doet gerech­tigd de overeengekomen prijs dien overeenkomstig te verhogen.

 

6.5 Indien reeds een gedeelte der overeengekomen diensten is uitgevoerd, is het vermelde in artikel 6.4 onver­kort van toepassing ten aanzien van de door Dirk Doet nog te verrichten diensten.

 

6.6 Meer- of minderwerk, dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt overeengekomen zal worden verrekend met de overeengekomen prijs.

 

Artikel 7 Beschrijvingen, modellen, hulpmiddelen en adviezen

In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende overeenkomst of een door Dirk Doet ondertekende opdrachtbevestiging.

 

Artikel 8 Uitvoering, levering en termijnen

8.1 Door Dirk Doet in haar offertes opgegeven termijnen, dan wel tussen partijen overeengekomen termij­nen, gelden altijd bij benadering, tenzij Dirk Doet uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat sprake is van een fatale termijn of partijen deze fatale termijn uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeenkomen.

 

8.2 De termijn van uitvoering en levering begint te lopen vanaf de dag van schriftelijke orderbevestiging, doch niet eerder dan nadat Dirk Doet alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, documenten en dergelijke van de opdrachtgever heeft ontvangen, dan wel, indien een aanbetaling of vooruit­betaling is bedongen, niet eerder dan de dag waarop deze betaling door Dirk Doet is ontvangen.

 

8.3 Overschrijding van de termijn verplicht Dirk Doet niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdracht­gever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

 

8.4 De termijn van uitvoering of levering is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige nakoming van de overeenkomst van door Dirk Doet ingescha­kelde derden. Indien buiten de schuld van Dirk Doet vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van be­doelde werkomstandigheden en/of door niet tijdige nakoming door voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, wordt de termijn voor zover nodig verlengd.

 

8.5 Dirk Doet is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deel-uitvoering, tenzij uit­drukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Bij deel-uitvoering geldt elke afzonderlijke deel-uitvoering als op zichzelf uitgevoerd en is Dirk Doet gerech­tigd ter zake deze deel-uitvoering te factureren. Onder deeluitvoering dient tevens te worden verstaan de levering van een gedeelte van de bestelde zaken, voor zover van toepassing.

 

8.6 De verzending en wijze van aanlevering geschiedt op de wijze als bepaald door Dirk Doet, tenzij schrif­telijk anders is overeengekomen. Wanneer een opdrachtgever een zending anders wenst te ontvangen zijn de daaraan verbonden (extra) kosten en risico’s voor zijn rekening.

 

8.7 Dirk Doet bepaalt welke persoon cq. personen de opdracht uitvoert. Dirk Doet heeft het recht om de door haar ingezette adviseurs of medewerkers te vervangen dan wel om derden in te schakelen bij de uitvoe­ring van de opdracht.

 

Artikel 9 Betaling en betalingsvoorwaarden

9.1 Tenzij anders overeengekomen of op de factuur vermeld, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs binnen veertien dagen na factuurdatum. Onverminderd het overige in deze overeenkomst bepaalde is Dirk Doet steeds gerechtigd van de opdrachtgever een aanbetaling te verlangen tot 50% van de totale op de over­eenkomst betrekking hebbende prijs. Alle verrichte opdrachten, dus gedane zaken door Dirk Doet, kunnen meteen gefactureerd worden.

9.2 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening zijdens de opdrachtgever te geschieden op een door Dirk Doet aan te wijzen bankrekening.

9.3 Bij overschrijding van de onder 9.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Opdrachtnemer ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd, zulks met een minimum van 10%. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer na de vervaldatum incassomaatrege­len moet nemen is de Opdrachtgever buiten gerechtelijke kosten op minimaal 15% van het totale factuurbe­drag verschuldigd.

9.4 Door Dirk Doet in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten, waaronder begrepen pro­ceskosten alsmede overige kosten van juridische bijstand, ook voor zover deze kosten door de Rechter niet worden toegewezen, zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij Dirk Doet door de Rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

 

9.5 Bij een situatie als vermeld in artikel 12.3 worden alle vorderingen van Dirk Doet op opdrachtgever met onmiddellijke ingang opeisbaar.

 

9.6 Onder opdrachtgever wordt hier mede verstaan enige tot opdrachtgevers concern behorende moeder-, dochter-, en/of zustervennootschap en/of enige anderszins met opdrachtgever gelieerde onderneming, onge­acht de rechtsvorm daarvan.

 

9.7 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 10 Reclames

10.1 Reclames betreffende uitgevoerde werkzaamheden of geleverde zaken, dan wel betreffende (de hoogte van) gefactureerde bedragen dienen binnen 10 dagen na uitvoering of levering, doch uiterlijk 10 dagen na factuurdatum bij aan Dirk Doet gericht aangetekend schrijven te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aansprakelijkheid van Dirk Doet ter zake vervalt.

 

10.2 De opdrachtgever is verplicht alle door Dirk Doet geleverde zaken, waaronder mede te verstaan doch daartoe niet beperkt, opmaak-,druk- of andere proeven of concepten zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en eventuele geconstateerde gebreken zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder ge­val uiterlijk binnen 10 dagen na levering schriftelijk aan Dirk Doet te melden, bij gebreke waarvan het recht op reclame is vervallen. Kleine afwijkingen leveren geen grond op voor reclame.

 

10.3 Dirk Doet dient bij reclames steeds in de gelegenheid te worden gesteld reclames te controleren. Indien de opdrachtgever na hiertoe door Dirk Doet schriftelijk te zijn opgeroepen hiermee in gebreke blijft, wordt de reclame geacht te zijn vervallen.

10.4 Rechtsvorderingen betreffende gebreken dienen binnen een half jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter.

10.5 Indien een reclame door Dirk Doet geheel of gedeeltelijk terecht wordt bevonden is Dirk Doet, onver­minderd het overige in deze overeenkomst bepaalde en te harer keuze, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opnieuw uit te voeren, dan wel geleverde zaken geheel of gedeeltelijk te vervangen, dan wel de overeengekomen prijs evenredig te verminderen, dan wel een billijke schadevergoeding te bepalen, waarbij Dirk Doet steeds gerechtigd is vooraf terugzending in originele staat te eisen van geleverde zaken en van al hetgeen voor de uitvoering van de overeenkomst in het bezit van de opdrachtgever is gekomen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Elke aansprakelijkheid van Dirk Doet, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) scha­de, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens Dirk Doet, en onverminderd het voor het overige in deze voorwaarden bepaalde.

11.2 De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de door hem aangele­verde zaken. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is Dirk Doet niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de opdrachtgever aangeleverde zaken.

11.3 Indien de Rechter mocht oordelen dat Dirk Doet geen beroep toekomt op het in de vorige leden bepaal­de beperkt de aansprakelijkheid van Dirk Doet zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbe­lasting, van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsassuradeuren van Dirk Doet een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.

11.4 Opdrachtgever is gehouden Dirk Doet te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Dirk Doet in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten/onderaannemers).

11.5 Bij gebruik van foto’s in ontwerpvoorstellen zal Dirk Doet nooit aansprakelijk worden gesteld voor even­tuele kosten verbonden aan publicatie. Tenzij de foto’s eigendom zijn van de klant door betalingen aan Dirk Doet of door zelfgenomen foto’s evt. via Dirk Doet.

11.6 Dirk Doet is in geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor het gebruik van content (teksten, foto’s, grafisch materiaal) van derden voorzien van auteursrechtelijke bescherming. De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de content.

Artikel 12 Overmacht, opschorting en ontbinding

12.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Dirk Doet onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – , die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Dirk Doet of door deze ingeschakelde derden.

12.2 Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van niet toerekenbare tekort­koming (overmacht) is Dirk Doet gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder de verplichting van Dirk Doet tot enige schadevergoeding.

12.3 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Dirk Doet gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, danwel indien goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contrac­tuele verplichtingen jegens Dirk Doet te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, toepassing van de wette­lijke schuldsaneringsregeling, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijk overdracht van de onderneming van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorde­ringen, alsmede indien beslag ten laste van opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijk korte termijn is opgeheven, is Dirk Doet gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van Dirk Doet tot enige schadevergoeding en onverminderd de Dirk Doet verder toekomende rechten.

Artikel 13 Intellectueel Eigendom

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Dirk Doet in het kader van de uitvoering van de over­eenkomst geleverde zaken, daaronder mede verstaan doch daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, foto’s, ontwer­pen, schetsen, tekeningen, illustraties enz. berusten bij Dirk Doet, tenzij schriftelijk anders wordt overeenge­komen.

13.2 Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Dirk Doet niet toegestaan om de gelever­de zaken of diensten of enig gedeelte daarvan openbaar te maken of te verveelvoudigen, dan wel daarop aan anderen rechten te verlenen middels licentie of anderszins, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

13.3 De opdrachtgever staat jegens Dirk Doet in voor het ongestoorde gebruik door Dirk Doet van de ge­leverde of ter beschikking gestelde zaken, gegevens, ideeën, concepten en voor alle aanspraken van derden daarop, waaronder, doch niet uitsluitend, worden verstaan aanspraken op het gebied van het mededingings­recht en het industriële en intellectuele eigendomsrecht. Dirk Doet is niet verplicht de voor de uitvoering van een overeenkomst door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken te bewaren.

13.4 Elke wijziging, aanvulling, verbetering of aanpassing van een door Dirk Doet geleverde zaak of dienst kan alleen met toestemming van Dirk Doet worden aangebracht. De intellectuele eigendomsrechten op wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en aanpassingen komen toe aan Dirk Doet, zonder dat Dirk Doet daarvoor enige vergoeding verschuldigd is, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Indien nodig verplicht de opdrachtgever zich om deze rechten na daartoe ontvangen verzoek van Dirk Doet aan haar over te dragen.

Artikel 14 Geheimhouding

14.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is opdrachtne­mer/zijn de door opdrachtnemer ingezette medewerk(st)er(s)verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.

14.2 Behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtgever is opdrachtnemer niet gerechtigd de vertrouwe­lijke informatie die aan haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdracht­nemer voor zichzelf optreedt in een civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

14.3 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtne­mer, niet aan derden openbaren.

14.4 Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

14.5 Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 5.1 en 5.2, is opdrachtnemer gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van opdrachtnemer en slechts ter indicatie van de ervaring van opdrachtnemer.

14.5 Bij overtreding van dit verbod verbeurt de overtreder aan de wederpartij een onmiddellijk opeisbare boete van vijfentwintig duizend euro (€ 25.000), alsmede een onmiddellijk opeisbare boete van vijfhonderd euro (€ 500) voor elke dag dat de wederpartij in overtreding is, onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling van een volledige schadevergoeding te dezer zake. De hoogte van de onmiddellijk opeisbare boeten kan door een rechter gematigd worden.

Artikel 15 Annulering

Indien een opdrachtgever een opdracht annuleert is hij verplicht de door Dirk Doet reeds gemaakte kosten te vergoeden, en is hij bij wege van schadeloosstelling een bedrag verschuldigd van 15% van de overeengeko­men prijs, onverminderd het recht van Dirk Doet om volledige nakoming van de overeenkomst en/of scha­devergoeding te vorderen.

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud

16.1 Dirk Doet behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan opdrachtgever afgeleverde zaken tot­dat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.

16.2 Indien Dirk Doet in het kader van de overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever door de op­drachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat de opdrachtgever ook deze vorderingen van Dirk Doet geheel heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen, die Dirk Doet tegen opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens Dirk Doet.

16.3 De door Dirk Doet bewerkbare ontwerpbestanden blijven ten alle tijden eigendom van Dirk Doet. Be­halve, als anders overeengekomen met de opdrachtgever.

16.4 Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvul­digheid en als herkenbare eigendom van Dirk Doet te bewaren. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Dirk Doet op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van opdrachtgever op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Dirk Doet zulks wenst, door opdrachtgever aan Dirk Doet stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Dirk Doet tegen opdrachtgever.

16.5 Indien zich een situatie voordoet als vermeld in artikel 12.3 is Dirk Doet gerechtigd de onder eigen­domsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen, met inbegrip van daartoe eventueel benodigde demon­tage. Opdrachtgever zal Dirk Doet alle medewerking ter zake verlenen.

16.6 Na terugneming van de zaken zoals vermeld in het vorige lid wordt opdrachtgever gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

Artikel 17 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

17.1 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/met Dirk Doet is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen uit of naar aanleiding van door Dirk Doet verstrekte offertes en/of met Dirk Doet geslo­ten overeenkomsten zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslist door de rechter bevoegd in het Arrondissement Arnhem.

17.3 Het vermelde in lid 2 strekt uitsluitend ten behoeve van Dirk Doet. Dirk Doet is derhalve te allen tijde gerechtigd zich te wenden tot de Rechter die afgezien van het vermelde in lid 2 bevoegd is.